شرکت NATUS

بخش شنوایی کمپانی بزرگ NATUSکه قبلا با نام کمپانی Otometricsبه عنوان پیشروترین کمپانی محصولات حوزه شنوایی و تعادل شناخته میشد، در سال 5913خریداری شد و اکنون با نام بزرگ Natus شناخته می شود. این کمپانی معظم با 29سال سابقه و با ارائه دانش تخصصی، راه حل و خدمات قابل اعتماد و با مشارکت پزشکان، شرایط بهبود کیفیت زندگی مشتریان و بیماران خود را فراهم میکند. این کمپانی عظیم همچنان به توسعه، تولید و بازاریابی ابزارهای شنوایی شناسی در بیش از 89کشور جهان تحت نام های تجاری معتبر، از جمله Otoscan ،ICS ،Aurical ،Madsenو Bio-logicادامه می دهد